ÁLLÁSHELY.HU portál ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. A tájékoztató célja, hatálya, az adatkezelők meghatározása

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az allashely.hu adatkezelési elveit, adatkezelői tevékenységét, valamint a https://www.allashely.hu URL alatt található weboldallal kapcsolatban alkalmazott adatkezelési elveket és adatvédelmi intézkedéseket a hatályos jogszabályokkal összhangban. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: „GDPR”) által előírt, személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza az ezen weboldal keretén belül végzett szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást, valamint az a munkakereséssel, munkaközvetítéssel összefüggő adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

A weboldal keretén belül nyújtott szolgáltatások igénybevételével a felhasználók elfogadják a jelen tájékoztató feltételeit.

Jelen tájékoztató értelmében közös Adatkezelőnek minősül a Karrier Diáksegítő Egyesület és a HRYou Szolgáltató Kft. Az A HRYou Kft. a Karrier Diáksegítő Egyesület megbízásából végez portál üzemeltetési, munkaerő-közvetítési feladatokat.

Jelen tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelők által végzett valamennyi olyan adatkezelésre, amelynek során személyes adatok kezelése történik, függetlenül a személyes adatok jellegétől vagy az érintettek körétől. Érintettnek minősül az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli. A továbbiakban a kifejezést ebben az értelemben használjuk.

A jelen tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelők valamennyi munkavállalójára, továbbá - az adatfeldolgozói szerződések ilyen rendelkezése esetén – az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozókra.

2. Általános rendelkezések

Adatkezelők számos személyes adatot kezelnek tevékenységükkel összefüggésben. A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célhoz kötöttségét, az érintett személy részére pedig haladéktalanul tájékoztatást adunk a személyes adatai kezeléséről, annak feltételeiről. E tájékoztató célja, hogy a honlapunkon, ügyfélszolgálati irodánkban regisztrálók, egyéb érintettek már személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy Adatkezelők adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli.

Az e tájékoztatóban foglaltakhoz Adatkezelők minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartják magukat. Természetesen fenntartjuk a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, azonban ezt minden esetben az érintettek megfelelő tájékoztatása mellett végezzük.

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, kérjük, jelezze a regionálisan illetékes Adatkezelő email címén, vagy postai úton küldjön levelet a regionálisan illetékes Adatkezelő székhelyére.

Adatkezelési tevékenységünket az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”) rendelkezései alapján alakítottuk ki.

Adataink, elérhetőségeink a következők:

Név: Karrier Diáksegítő Egyesület

Székhely: 1148 Budapest, Kalapács u. 6. II/3

Nyilvántartási szám: 13-02-0003447

Adószám: 18698264-1-42

E-mail:info@allashely.hu


Név: HRYou Szolgáltató Kft.

Székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király út 70/A fszt. 3.

Cégjegyzékszám: 03-09-132512

Adószám: 24361756-2-03

E-mail:info@hryou.eu

Adatkezelők kifejezetten vállalják azt, hogy jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése körében együttműködnek és támogatják egymást, amelynek keretében kifejezetten vállalják, hogy:

a. az adatkezelés biztonsága érdekében megfelelő szervezési-technikai intézkedéseket tesznek;

b. támogatják egymást az érintettek jogainak érvényesítésében, az érintettek tájékoztatásában;

c. megfelelően támogatják egymást az adatvédelmi incidensek elkerülésében, az esetleges adatvédelmi incidens során a következmények csökkentésében, orvoslásában;

d. amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg minden személyes adatott törölnek, illetve megsemmisítik az ilyen személyes adatokat tartalmazó iratokat.

Az egyes adatkezeléssel járó tevékenységeinkről a következő részletes tájékoztatást adjuk.

3. A honlapon vagy ügyfélszolgálatokon regisztrált álláskeresők adatainak kezelése

A regionálisan illetékes Adatkezelő munkavégzési lehetőségeket biztosít tagjainak, az érdeklődő érintetteknek. A szolgáltatásaink iránt érdeklődők online módon regisztrálhatnak honlapunkon vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodákban.

A személyes adatok kezelője: Karrier Diáksegítő Egyesület és HRYou Kft.

Az adatkezelés célja: álláslehetőségek felajánlása, munkavégzési lehetőség biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az érintettek köre: az allashely.hu honlapon regisztráló személyek

A kezelt személyes adatok köre:

 • A regisztráció sikerességéhez kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám.
 • Nem kötelezően megadandó adatok, amelyek megadása nélkül is sikeres lehet a regisztráció, de amelyeket a regisztráció során az érintett megadhat: a felhasználó születési neve, anyja neve, neme, állampolgársága, születési ország, születési hely, legmagasabb iskolai végzettség, TAJ száma, adóazonító jele, diákigazolvány száma, bankszámlaszáma, állandó lakcíme, levelezési címe, tartózkodási helye, jelenlegi oktatási intézményének neve, tanulmányainak kezdete, tanulmányainak várható befejezési ideje, szakosodása, általános ráérés, mikortól és hol szeretne dolgozni, milyen munka érdekli.  Ezen kívül fénykép, önéletrajz, motivációs levél, illetve egyéb vonatkozó dokumentumok is feltölthetők (pl. motivációs levél).

Az adatkezelés időtartama:

 • A személyes adatok kezelésének időtartama az érintett kifejezett hozzájárulásának visszavonásáig terjed. Amint az érintett jelzi a Adatkezelő irányába, hogy adott időpontot követően a továbbiakban nem kíván a Adatkezelő nyilvántartásában regisztrált felhasználóként szerepelni, abban az esetben Adatkezelő 30 munkanapon belül gondoskodik az érintett személyes adatainak törléséről. Érintett tudomásul veszi, hogy Adatkezelő személyes adatait köteles ennek ellenére tovább kezelni, ha azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés), a jogszabályban meghatározott határidőig. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
 • Érintett a saját www.allashely.hu oldalon létrehozott fiókjába belépve bármikor törölheti a profilját, vagy írásban bármikor kérheti személyes adatainak törlését a regionálisan illetékes Adatkezelőtől. Amennyiben a regisztrált érintett nem válik a regionálisan illetékes Adatkezelő iskolaszövetkezet tagjává, a regisztrációt követő 6. év végéig kezeli az adatokat. A határidő lejárta előtt Adatkezelő e-mailben keresi meg az érintettet, hogy nyilatkozzon, regisztrált felhasználó kíván-e maradni. Amennyiben az érintett nem nyilatkozik, vagy az adatai törlését kéri, úgy az Adatkezelő az érintett adatait törölni fogja.

Címzettek: A kezelt személyes adatokat a regionálisan illetékes Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az erre felhatalmazott, munkakörükben érintett munkavállalók, valamint az adatfeldolgozók kijelölt munkatársai ismerhetik meg. A regisztráló személyek egyes személyes adatait Adatkezelő átadja a diákmunkát kereső megbízóinak. Az átadott személyes adatok a következők: a tag neve, születési helye és ideje, anyja neve, üzemorvosi alkalmassági véleménye, tüdőszűrő igazolása, TAJ száma, adóazonosító jele, állandó lakcíme, munkaruha/egyéni védőeszköz viseléséhez szükséges személyes adatok (magasság, testsúly, lábméret), továbbá az érintett önéletrajza, valamint az abban foglalt, az érintett által feltűntetett további személyes adatok. A fentiek alapján címzettnek minősülnek azon megbízóink, akik szerződést kötöttek a regionálisan illetékes Adatkezelőkkel iskolaszövetkezeti szolgáltatás igénybevételére.

Adatfeldolgozó igénybevétele: a regionálisan illetékes Adatkezelők a regisztrációs adatbázis kialakításához és fenntartásához, a regisztrált személyekkel való kapcsolattartáshoz adatfeldolgozókat vesz igénybe a következők szerint. Mindegyik regionálisan illetékes Adatkezelő az egységes adatkezelés érdekében egységesen veszi igénybe az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait:

Adatfeldolgozó neve

Adószáma

Adatfeldolgozói feladat leírása

Forgács Richárd EV.

67721641-1-30

allashely.hu weboldal fejlesztése, üzemeltetése

Dobos István EV.

67287282-2-43

rendszergazda, tárhely és domain szolgáltató

Halachy Nóra EV.

67674958-1-43

SEO, On-line marketing menedzselése

A regionálisan illetékes Adatkezelők a szolgáltatás nyújtása, az ügyviteli folyamataik, valamint az ügyfélszolgálatok zavartalan működésének érdekében további adatfeldolgozókat vesznek igénybe. A regionálisan illetékes Adatkezelő által alkalmazott adatfeldolgozók koordinálásért kizárólag az adott regionálisan illetékes Adatkezelő felel, így a regionálisan illetékes Adatkezelő adatfeldolgozói kizárólag azon érintettek személyes adataihoz férhetnek hozzá, melyhez érintett a regisztráció során a regionálisan illetékes Adatkezelő részére kifejezett hozzájárulást adott. A regionálisan illetékes Adatkezelők által alkalmazott adatfeldolgozók listája a 9. fejezetben tekinthetők meg.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes.

 • A kötelezően megadandó adatok szolgáltatásának elmaradása esetén nem jön létre a regisztráció, a regionálisan illetékes Adatkezelő nem tud állásajánlatokat közvetíteni, munkalehetőséget felajánlani.
 • A nem kötelezően megadandó adatok szolgáltatásának elmaradása nem befolyásolja a regisztráció sikerességét. Ezek szolgáltatására a tagi megállapodás megkötése esetén mindenképpen sort kell keríteni annak érdekében, hogy az iskolaszövetkezeti tag számára a regionálisan illetékes Adatkezelő személyes közreműködés keretében végezhető munkalehetőséget ajánlhasson fel.

Az érintett jogai röviden: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti azok törlését: az adatok törlésének kérelmezése, illetve ez alapján az adatok törlése nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsák cégeink.
 7. megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga a jelen tájékoztató „Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek” címében foglaltak szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:

 • Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Adatainkat korszerű fizikai és információtechnológiai védelemmel látjuk el. Az adatfeldolgozók általános szerződési feltételei, adatvédelmi nyilatkozatai, a velük kötött szerződések magas szintű garanciákat biztosítanak a jogszerű és biztonságos adatkezeléshez.
 • A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a kiskorú feletti szülői felügyeletet gyakorló (törvényes képviselő) adta meg, illetve engedélyezte. A 16. életévét be nem töltött kiskorú esetében a törvényes képviselő hozzájárulását akként adja meg, hogy a regisztráció folyamán Adatkezelő a törvényes képviselő születési dátuma és adóazonosító jele alapján azonosítja a 16. életévét be nem töltött kiskorú törvényes képviselőjét, feltételezve, hogy a személyes adatokat a törvényes képviselő saját maga adta meg. Adatkezelő a validáció után a hozzájárulást elfogadottnak tekinti. Adatkezelő a továbbiakban a törvényes képviselő születési dátumát és adóazonosító jelét nem tartja nyilván.
 • Az Adatkezelő mentorprogramot működtet, amelynek keretében az érintett regisztrált személyek önismereti és a munkaerőpiaci szempontból releváns kompetenciáit tudja lemérni. Adatkezelő az érintett személyes profiljának ismeretében javaslatokat tesz az egyes kompetenciák fejlesztésére a munkaerőpiaci ágazatok elvárásainak megfelelően. Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy a mentorprogramban profilalkotási tevékenységet végez. A kapott adatokat ismeretében az érintett érdeklődési körének és fejlődési elvárásainak releváns munkaajánlatokat ajánl. A mentorprogram kapcsán kezelt személyes adatok, kompetenciák: Konfliktuskezelés, stressztűrés, Felelősségvállalás, Kockázatvállalás, Időgazdálkodás, Ügyfélorientáltság, Asszertivítás, Alkalmazkodás, Önfejlesztési kompetencia, Nyelvismeret, Döntési kompetencia, Önállóság, Feladatkiadás, Kezdeményezőkészség, Problémamegoldás, Szabálykövetés, Együttműködés, Digitális kompetencia, Monotónia tűrése, Információk kifejezése, Információk megértése, Empátia, Kapcsolatteremtő képesség. Az adatok szolgáltatása önkéntes, annak elmaradása hátrányos következménnyel az érintettre nézve nem jár.

4. Az iskolaszövetkezeti tagok adatainak kezelése

A tagi megállapodás aláírásával iskolaszövetkezeti taggá váló érintettek esetében a megadott személyes adatok kezelése a megállapodás végrehajtásához szükséges. A tagok részére a regionálisan illetékes Adatkezelő rendszeres munkavégzési lehetőséget biztosít, ezzel összefüggésben – a szükséges mértékben – kezeli a tagok személyes adatait.

A személyes adatok kezelője: a regionálisan illetékes Adatkezelő

Az adatkezelés célja: álláslehetőségek felajánlása, munkavégzési lehetőség biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az érintettek köre: a tagi megállapodást kötő személyek

A kezelt személyes adatok köre:

 1. Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az érintett neme, születési dátuma, születési neve, végzettsége, állampolgársága, tartózkodási helye, levelezési címe, fő foglalkozása, valamint az ezen területen szerzett szakmai tapasztalata, egyéb foglalkozása, továbbá az ezen területen szerzett szakmai tapasztalata, nyelvtudása, fénykép, önéletrajz (képzettségi adatokkal és a korábbi munkahelyek adataival), jogosítvány, rendelkezik-e gépjárművel, személyi igazolvány száma, motivációs levél, általános ráérés, mikortól és hol szeretne dolgozni, milyen munka érdekli.
 2. Az iskolaszövetkezet tagjaként végzett személyes közreműködéssel összefüggésben: diákigazolvány száma, érvényességi ideje, a regionálisan illetékes Adatkezelő részére történő bemutatásának dátuma, TAJ-szám, adóazonosító jel, legmagasabb iskolai végzettség, bankszámlaszám, üzemorvosi alkalmassági vélemény, tüdőszűrő eredmény amennyiben az ellátandó feladat jellege megköveteli.
 3. Az iskolaszövetkezet tagjaként végzett személyes közreműködéssel, feladatellátással összefüggésben: munkavégzés helye, kezdő- és befejezési ideje, melyik irodában regisztrált, belépés dátuma, keretszerződés kezdete és vége, kilépés dátuma, tagi befizetés összege és módja, kifizetés összege és módja, eseti szerződés időtartama, munkavégzés és annak helye megjelölése a megbízó feltüntetésével, ellátandó feladat (munkakör), napi munkaidő, megbízási díj összege, valamint a munkaruha/egyéni védőeszköz viseléséhez szükséges személyes adatok (magasság, testsúly, lábméret)

Az adatkezelés időtartama:

A munkaügyi iratnak nem minősülő személyes adatokat a regionálisan illetékes Adatkezelő a következő időpontokig kezeli:

 • A tagsági jogviszony megszüntetése esetén a tagsági jogviszony végétől számított 6. év végéig kezeli a regionálisan illetékes Adatkezelő a munkaügyi iratnak nem minősülő iratokat.
 • Amennyiben az érintett a tagsági jogviszonyát nem szűnteti meg, úgy az utolsó teljesítési (munkavégzési) naptól számított 6. év végéig.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a munkaügyi iratnak minősülő dokumentumokat nem selejtezi, azokat jogszabályi rendelkezés alapján köteles megőrizni. Munkaügyi iratnak minősülnek a következő személyes adatokat tartalmazó iratok:

Belépési adatlap, Hosszabbítási adatlap, Kilépő adatlap, Tagsági megállapodás, Eseti szerződés, Megbízói tájékoztató, Átvételi nyilatkozat, Munkavédelmi teszt, Kölcsönszerződés, Részjegybefizetési igazolás, Adatváltozás nyilatkozat, Orvosi alkalmassági, Tüdőszűrő eredmény, Diákigazolvány másolat, Iskolalátogatási igazolás, Pénztárfelelősségi nyilatkozat, Titoktartási nyilatkozat, Kiegészítő megállapodások konkrét munkákhoz, Jelenléti ív, Bérszámfejtési összesítő

Címzettek: A kezelt személyes adatokat a regionálisan illetékes Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az erre felhatalmazott, munkakörükben érintett munkavállalói ismerhetik meg. A tagok személyes adatait továbbá az adatfeldolgozók kijelölt munkatársai ismerhetik meg. Az iskolaszövetkezeti tagok egyes személyes adatait átadjuk a diákmunkát kereső megbízóinknak. Az átadott személyes adatok a következők: a tag neve, születési helye és ideje, anyja neve, üzemorvosi alkalmassági véleménye, tüdőszűrő igazolása, TAJ száma, adóazonosító jele, állandó lakcíme, bankszámlaszáma, továbbá az érintett önéletrajza, valamint az abban foglalt, az érintett által feltűntetett további személyes adatok. A fentiek alapján címzettnek minősülnek azon megbízóink, akik szerződést kötöttek az Adatkezelővel iskolaszövetkezeti szolgáltatás igénybevételére.

Adatfeldolgozó igénybevétele: a regionálisan illetékes Adatkezelők a tagnyilvántartás kialakításához és fenntartásához, az iskolaszövetkezeti tagokkal való kapcsolattartáshoz adatfeldolgozókat vesznek igénybe a következők szerint. Mindegyik regionálisan illetékes Adatkezelő az egységes adatkezelés érdekében egységesen veszi igénybe az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait:

Adatfeldolgozó neve

Adószáma

Adatfeldolgozói feladat leírása

Rocket Science Group

Atlanta, Georgia (USA)

Mailchimp hírlevél-szoftver működtetése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett hozzájárulásán alapul. Az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az Adatkezelő nem küld az érintett részére marketing célú hírlevelet.

Az érintett jogai röviden: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti az adatok törlését a kötelező adatkezelés esetének kivételével. Az Adatkezelő a az adatok törlésére irányuló kérelmet a tagi megállapodás megszüntetésére irányuló kérelemnek fog tekinteni;
 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsák cégeink.
 7. megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga a jelen tájékoztató „Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek” címében foglaltak szerint

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:

 • Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Adatainkat korszerű fizikai és információtechnológiai védelemmel látjuk el. Az adatfeldolgozók általános szerződési feltételei, adatvédelmi nyilatkozatai, a velük kötött szerződések magas szintű garanciákat biztosítanak a jogszerű és biztonságos adatkezeléshez.
 • A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén, a kiskorú személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a kiskorú feletti szülői felügyeletet gyakorló (törvényes képviselő) adta meg, illetve engedélyezte. A 16. életévét be nem töltött kiskorú esetében a törvényes képviselő hozzájárulását akként adja meg, hogy a regisztráció folyamán Adatkezelő a törvényes képviselő születési dátuma és adóazonosító jele alapján azonosítja a 16. életévét be nem töltött kiskorú törvényes képviselőjét, feltételezve, hogy a személyes adatokat a törvényes képviselő saját maga adta meg. Adatkezelő a validáció után a hozzájárulást elfogadottnak tekinti. Adatkezelő a továbbiakban a törvényes képviselő születési dátumát és adóazonosító jelét nem tartja nyilván.
 • Az Adatkezelő mentorprogramot működtet, amelynek keretében az érintett iskolaszövetkezeti tagot önismereti és a munkaerőpiaci szempontból releváns kompetenciáit tudja lemérni. Adatkezelő az érintett személyes profiljának ismeretében javaslatokat tesz az egyes kompetenciák fejlesztésére a munkaerőpiaci ágazatok elvárásainak megfelelően. Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy a mentorprogramban profilalkotási tevékenységet végez. A kapott adatokat ismeretében az érintett érdeklődési körének és fejlődési elvárásainak releváns munkaajánlatokat ajánl. A mentorprogram kapcsán kezelt személyes adatok, kompetenciák: Konfliktuskezelés, stressztűrés, Felelősségvállalás, Kockázatvállalás, Időgazdálkodás, Ügyfélorientáltság, Asszertivítás, Alkalmazkodás, Önfejlesztési kompetencia, Nyelvismeret, Döntési kompetencia, Önállóság, Feladatkiadás, Kezdeményezőkészség, Problémamegoldás, Szabálykövetés, Együttműködés, Digitális kompetencia, Monotónia tűrése, Információk kifejezése, Információk megértése, Empátia, Kapcsolatteremtő képesség. Az adatok szolgáltatása önkéntes, annak elmaradása hátrányos következménnyel az érintettre nézve nem jár.

6. A honlapon végzett webanalitika, cookie-k és localstorage kezelése

A Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, AdWords Konverziókövetés, és HotJar programokat használjuk.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. Az oldal látogatói hozzájárulnak a viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, AdWords Konverziókövetés, és HotJar programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

Google Analytics:

A www.allashely.hu a Google Analytics programot elsősorban statisztikák előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google AdWords konverziókövetés:

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

HotJar információgyűjtés:

Annak érdekében, hogy weboldalunkat ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Hotjar Ltd. (www.hotjar.com) rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben az érintett böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out5.

Cookie-k letiltása:

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

7. Üzleti partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

A regionálisan illetékes Adatkezelők számos üzleti partnernek nyújtanak szolgáltatást. E cégekkel, társaságokkal rendszeres kapcsolatot tartanak együttműködésük további javítása, a részükre nyújtott szolgáltatások magas minőségének fenntartása érdekében. Az üzleti partnerek kapcsolattartó adatait a regionálisan illetékes Adatkezelők a következők szerint kezeli.

A személyes adatok kezelője: a regionálisan illetékes Adatkezelő

Az adatkezelés célja: üzleti kapcsolatok fenntartása, erősítése

Az adatkezelés jogalapja: az üzleti partnerrel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség (telefon, e-mail cím)

Az adatkezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat fennállását követő 2. év végéig

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését, pontosítását
 3. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatot ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 4. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó iratokat zárt, biztonságos helyen tárolja, az elektronikusan tárolt iratokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védik. A megadott adatokat a fentieken túl kizárólag az Adatkezelő erre kijelölt munkatársai kezelhetik.

8. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

­­­­

10. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Számítástechnikai rendszereink és más adatmegőrzési helyeink a regionálisan illetékes Adatkezelők telephelyein és bérelt szervereken találhatók meg. A regionálisan illetékes Adatkezelők a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A mi és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében az Adatkezelő minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

11. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben az Adatkezelő munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítés joga:

E jog értelmében bárki kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a következők szerint. A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A személyes adatok adatbázisból való törlése csak írásbeli kérelem esetén lehetséges, mely a kézhezvételt követő 30 napon belül történik. Az erre irányuló kérést az adatokat regisztráló ügyfélszolgálati irodának, vagy e-mailben a területileg illetékes Adatkezelő e-mail címére kell eljuttatni (info@hryou.eu).

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Adatkezelő word vagy excel formátumban tudják teljesíteni az érintett ilyen kérését.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesznek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu